THIỆP MỜI VU LAN PL.2640 - NĂM ẤT MÙI 2016 | KHÓA TU BÁO ÂN từ ngày 12/08/2016

LỄ DÂNG SỚ CẦU SIÊU VU LAN 2560 - NĂM ẤT MÙI 2016 | LỄ TRUYỀN TAM QUY - NGŨ GIỚI

VU LAN ĐẠI TÒNG LÂM và VIẾNG THĂM TỊNH XỨ


Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org