THIỆP MỜI - Đại lễ Phật Đản lần thứ 2640; 21/05/16 | Lễ Truyền Tam Quy và Ngũ Giớ - 21/05/16

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org