Sinh Hoạt Trong Năm Vừa Qua

Năm Bính Thân 2016 | Năm Ất Mùi 2015

Năm Bính Thân 2016

Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Hè 2015 - 2016

 
 

Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Lẩn Thứ 23_Hè 2015-2016
Đại Diện Ban Giản Huấn & các Tu Sinh

Lễ Bế Mạc Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Lẩn Thứ 23_Hè 2015-2016

   

Lễ Bế Mạc Khóa Tu Xuất Gia Ngắn Hạn Lẩn Thứ 23_Hè 2015-2016
và Phát Quà Lưu Niệm

   

Back

     
   
 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org