Tiểu Sử Hòa Thượng | Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Dịch

Điện Thư Phân Ưu | Thư Cảm Tạ | Phim, Ảnh Pháp Sự Niết Bàn | Đại Lễ Tiểu Tường 

 

  PHƯỚC HUỆ SƠN MÔN HỌC PHÁI 
TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ
365 Victoria Street, Wetherill Park NSW 2164 AUSTRALIA
Tel: (02) 9725 2324 Fax: (02) 9725 5385   Email:
phuochue@phuochue.org
 

 

CẢM TẠ

Kính gởi:

 • Chư Tôn Đức Tăng, Ni.Chư Tôn Đức Tăng, Ni.
 • Quí Giáo Hội, Hội Đoàn Phật Giáo Việt Nam.
 • Quí Chùa, Viện, Tổ Đình, Đạo Tràng, Tinh xá, Niệm Phật Đường.
 • Quí Giáo Hội Phật Giáo các Sắc tộc.
 • Quí Giáo Hội Tôn Giáo bạn.
 • Quí vị Lãnh đạo chánh quyền các cấp.
 • Quí Hội đoàn, Đoàn thể, Cộng đồng Việt Nam.
 • Quí Cơ quan truyền thông, báo chí.
 • Quí Đồng hương, Phật tử.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính,
Thay mặt hàng môn nhơn pháp quyến Phước Huệ Sơn Môn Học Phái, Ban Tổ Chức chúng tôi thành kính gởi đến quí liệt vị lời cảm niệm từ ân vô lượng.

Với tấm chơn tình, quí vị không quản ngại thời giờ quí báu, sự khó nhọc đã hoan hỉ quang lâm chiêm lễ, gởi điện văn phân ưu, lời chia buồn, vòng hoa, đối trướng, tịnh tài, tịnh vật phúng viếng giác linh Hòa Thượng Đại Sư của chúng tôi là Thượng nhơn thượng Phước hạ Huệ Trưởng lão Tông trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái. Nguyên nhiệm:

 • Viện trưởng Viện Hoằng Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan.
 • Chủ tịch Tổng Hội Phật Giáo Úc Châu.
 • Pháp chủ Tổ Đình Phước Huệ Sydney, Úc Đại Lợi
 • Pháp chủ Đại Tòng Lâm Phật Giáo, Úc Đại Lợi.
 • Thành viên Hội Đồng Trưởng lão thuộc Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (World Buddhist Sangha Council).

Thị tịch ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn nhằm ngày 28/01/2012 tại Sydney, Úc Đại Lợi. Trụ thế 91 tuổi, bảy mươi pháp lạp.

Trong lúc cử hành Pháp Sự Niết Bàn không sao tránh khỏi những điều sơ sót, xin quí vị niệm tình ai lượng.

Trân trọng tri ơn.

Sydney ngày 18 tháng 2 năm 2012
Nay kính,
T.M. Ban Tổ Chức
Trưởng Ban

Tỳ kheo Thích Phước Bổn

 


Tiểu Sử Hòa Thượng | Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Dịch

Điện Thư Phân Ưu | Thư Cảm Tạ | Phim, Ảnh Pháp Sự Niết Bàn | Đại Lễ Tiểu Tường


Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org